Adatkezelési tájékoztató

Bevezetés 

A Barabás Mónika  (a továbbiakban: Adatkezelő) tevékenysége során fokozottan ügyel a  személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes  adatkezelésre.  

 

Adatkezelő adatai

Név: Barabás Mónika (továbbiakban adatkezelő)

Székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 59. 

E-mail: info@barabasmonika.hu

Telefon: +36306090746

Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és  európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, minden esetben megteszi azokat a  technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek.  

A jelen szabályzat a következő hatályos jogszabályok figyelembevételével készült:  

 • 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és  lakcímadatok kezeléséről 
 • 2001.évi CVIII. törvény. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs  társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 
 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes  korlátairól 
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
 • 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok  kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a  95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről 

Az Adatkezelő vállalja a jelen szabályzat egyoldalú betartását és kéri – honlapján elérhető  közleményben -, hogy ügyfelei is fogadják el a szabályzat rendelkezéseit. Az Adatkezelő fenntartja  magának a jogot, hogy az adatvédelmi szabályzatát megváltoztassa. Amennyiben a szabályzat  módosítására sor kerül, úgy annak aktualizált szövegét nyilvánosan közzéteszi. 

 

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK  

Szabályzatunkban az adatvédelmi szakkifejezések a következő jelentéssel bírnak:  – adatállomány : az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;  

– adatfeldolgozó : az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező  szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött  szerződést is – adatok feldolgozását végzi;  

– adatfelelős : az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő  közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett; 

– adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a  műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,  megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása  vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának  megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására  alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;  

– adatkezelő : az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező  szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az  adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az  adatfeldolgozóval végrehajtja;  

– adatközlő : az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot  – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi;  

– adatmegjelölés : az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;  – adattovábbítás : az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;  – adattörlés : az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;  

– adatvédelmi incidens : személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a  jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy  megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.  

– adatzárolás : az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott  időre történő korlátozása céljából;  

– bűnügyi személyes adat : a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a  büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények  felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel  kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;  

– EGT-állam : az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban  részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint  az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi  szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával  azonos jogállást élvez;  

– érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve  – azonosítható természetes személy;  

harmadik ország : minden olyan állam, amely nem EGT-állam;  

– harmadik személy : olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező  szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;  

– hozzájárulás : az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő  tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;  

kötelező szervezeti szabályozás : több országban, de köztük legalább egy EGT-államban is  tevékenységet folytató adatkezelő vagy adatkezelők csoportja által elfogadott és a Nemzeti  Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) által jóváhagyott, az  adatkezelőre vagy adatkezelők csoportjára nézve kötelező belső adatvédelmi szabályzat, amely a 

harmadik országba történő adattovábbítás esetén a személyes adatok védelmét az adatkezelő vagy  adatkezelők csoportjának egyoldalú kötelezettségvállalása útján biztosítja;  

– közérdekből nyilvános adat : a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek  nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből  elrendeli;  

különleges adat: 

 • a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos  vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális  életre vonatkozó személyes adat, 
 • az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi  személyes adat; 

– nyilvánosságra hozatal : az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;  

– személyes adat : az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele,  valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára  jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;  

– tiltakozás : az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az  adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;  

 • a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos  vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális  életre vonatkozó személyes adat, 
 • a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos  vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális  életre vonatkozó személyes adat, 

-adatfeldolgozás : az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,  függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás  helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;  

-adatmegsemmisítés : az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;  

 • az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi  személyes adat. 
 • az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi  személyes adat; 

-közérdekű adat : az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban  meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére  vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá  nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének  módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti  felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt  adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött  szerződésekre vonatkozó adat; 

 

Kezelt adatok köre és az adatkezelés oka

Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. Fenntartja a jogot a jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, melyről időben értesíti közönségét.

Adatkezelő elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Adatkezelés céljai

Az adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a vonatkozó jogszabályokkal összhangban:

 1. Kapcsolatfelvétel céljából elektronikus, telefonos, SMS, és postai megkereséssel;
 2. Terápiás szerződés teljesítése céljából (szóbeli szerződés);
 3. A tanácsadás nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybevevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése (tevékenységünkből származó bevétel könyvvezetési és adózási kötelezettségének teljesítésére) és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából is kezeljük.

 

Az Ön személyes adatait az alábbi jogalapokon kezelem

 1. a) érintett hozzájárulása jogalap: online regisztráció célból: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont
 2. b) szerződés teljesítése jogalap: szerződéses partnerek (konzultáción résztvevők) adatainak kezelése céljából: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
 3. c) kapcsolattartás jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő jogos érdeke: a pszichológiai tanácsadást igénybevevőkkel való kapcsolat folytonosságának biztosítása
 4. d) a számviteli jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

Az adatkezelés időtartama

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább 8 évig megőrzöm (kifizetői adatkezelés). A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje szintén 8 év.

A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállását követő 1 év.

Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzési ideje: a szerződés megszűnését követő 5 év.

A pszichológiai szolgáltatás során kezelt adatok

Személyes adat 

Név 

Email cím 

Telefonszám 

Lakcím 

Születési hely, idő, 

Konzultációk írásos feljegyzései 

 

Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

Tájékoztatáshoz való jog

Adatkezelő. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

Kérésre az adatkezeléssel érintett személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja,  további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számít fel.

Helyesbítés joga

Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; a személyes adatokat jogellenesen kezelték; a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

Jogorvoslati lehetőség

Személyes adatai kezelésével kapcsolatos panaszával kérem, keressen a info@barabasmonika.hu elérhetőségen. Panaszát kivizsgálom, és 30 (harminc) napon belül tájékoztatom a vizsgálat eredményéről és az általam megtett intézkedésekről.

Amennyiben megítélése szerint személyes adatainak kezelése sérti a vonatkozó jogszabályokat, jogosult az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál panaszt tenni vagy bírósághoz fordulni.

Adatvédelmi hatósági eljárás Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400

Fax: 0613911410

Weboldal: www.naih.hu

Hatályos:  2020.09.22.